Skip to content

Udoskonalona diagnostyka molekularno-genetyczna neuropatii dziedzicznej dziedzicznej Lebera

2 lata ago

588 words

Mutacja mitochondrialnego DNA w podjednostce dehydrogenazy NADH 4. S oznacza serynę, R argininę, I-izoleucynę i H-histydynę. Znaki plus wskazują na obecność, a minus – na brak miejsca restrykcyjnego endonukleazy.
Wrodzona neuropatia nerwu wzrokowego Lebera (LHON) jest matczyną dziedziczną chorobą charakteryzującą się neuropatią nerwu wzrokowego i dysrytmią serca. W wielu rodzinach wykazano mutację pojedynczego mitochondrialnego DNA, substytucję G-to-A w pozycji 11778, która przekształca wysoce konserwatywną argininę w histydynę w czwartą podjednostkę dehydrogenazy NADH.1 2 3 4 5 Ta mutacja powoduje utratę miejsce restrykcyjne SfaNI, a brak tego miejsca został wykorzystany jako sposób diagnozy przy użyciu mitochondrialnego DNA zamplifikowanego za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i analizy Southern blot genomowego DNA. Jednak miejsce rozpoznania SfaNI składa się z pięciu nukleotydów (GCATC) (ryc. 1), z których dwa znajdują się w trzeciej pozycji kodonu. Zatem każda zmiana w tych pięciu nukleotydach spowoduje utratę tego miejsca SfaNI i będzie interpretowana jako pozytywny test dla LHON. Mitochondrialny DNA utrwala mutacje w tempie 5 do 10 razy wyższym niż jądrowy DNA6; w ten sposób zwiększa się proporcjonalnie prawdopodobieństwo fałszywie dodatniego wyniku.
Diagnostyczne, prognostyczne, a zwłaszcza genetyczne sugestie dotyczące fałszywie pozytywnej diagnozy tego niezwykłego zaburzenia są tak głębokie, że staraliśmy się poprawić dokładność diagnostyki genetycznej LHON. Na szczęście mutacja 11778 tworzy również miejsce restrykcyjne dla MaeIII (GTNAC) (ryc. 1), i tylko przejście G-to-A w tej pozycji spowoduje to. Naszym obecnym podejściem jest zastosowanie trawienia SfaNI DNA mitochondrialnego z amplifikacją PCR jako pierwszego przesiewacza i zweryfikowanie mutacji u dowolnego pacjenta z utratą miejsca SfaNI podczas trawienia MaeIII. Podejście to wyklucza możliwość postawienia fałszywie negatywnej diagnozy na podstawie nieprzestrzegania samego miejsca MaeIII, co może wynikać z błędów technicznych związanych z nietypowymi warunkami bufora i temperatury wymaganymi przez ten enzym restrykcyjny lub, co mniej prawdopodobne, z innym mutacja w innym miejscu w sekwencji rozpoznawania.
Zatem albo diagnoza pozytywna albo negatywna jest oparta na obecności miejsca restrykcyjnego: miejsce + SfaNI = mutacja -LHON i miejsce + MaeIII = + mutacja LHON 11778. Dowolne nieokreślone przypadki można badać na poziomie nukleotydów poprzez bezpośrednie sekwencjonowanie mitochondrialnego DNA powielonego metodą PCR. Stosując to podejście, jednoznacznie zdefiniowaliśmy mutację 11778 u probantów i krewnych matek w 27 niezależnych rodzinach z LHON. Genetyczna diagnostyka genetyczna tej konkretnej mutacji będzie zatem zbliżać się do 100 procentowej czułości i swoistości, ale LHON jest genetycznie heterogennym zaburzeniem, a do 50 procent przypadków jest spowodowane innymi mutacjami.1, 3, 4
Donald R. Johns, MD
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21205
6 Referencje1. Wallace DC, Singh G, Lott MT, i in. . Mitochondrialna mutacja DNA związana z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera. Science 1988; 242: 1427-30.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2 Yoneda M, Tsuji S, Yamauchi T, i in. . Mitochondrialna mutacja DNA w rodzinie z dziedziczną neuropatią nerwową Lebera. Lancet 1989; 1: 1076-7.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Vilkki J, Savontaus ML, Nikoskelainen EK. . Genetyczna niejednorodność w dziedzicznej neuroporetynopatii nerwu wzrokowego Lebera ujawniona przez polimorfizm mitochondrialnego DNA. Am J Hum Genet 1989; 45: 206-11.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Holt IJ, Miller DH, Harding AE. . Genetyczna heterogenność i heteroplazmy DNA mitochondrialnego w dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera. J Med Genet 1989; 26: 739-43.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Singh G, Lott MT, Wallace DC. . Mutacja mitochondrialnego DNA jako przyczyna dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera. N Engl J Med 1989; 320: 1300-5.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
6. Cann RL, Wilson achéal. . Długość mutacji w ludzkim DNA mitochondrialnym. Genetics 1983; 104: 699-711.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
(5)
[więcej w: korony teleskopowe, endometrium w fazie proliferacji, dyżury aptek brzeg ]

0 thoughts on “Udoskonalona diagnostyka molekularno-genetyczna neuropatii dziedzicznej dziedzicznej Lebera”