Skip to content

termofory warszawa cd

2 lata ago

473 words

Wyniki tego testu są porównywalne z wynikami uzyskanymi w innych laboratoriach.20 Granice wykrywalności w teście wynosiły 0,06 i 320 .g na mililitr; stężenia poniżej 0,06 .g na mililitr traktowano jako 0,06 .g na mililitr i te powyżej 320 .g na mililitr jako 320 .g na mililitr, gdy obliczano średnie geometryczne stężenia. Dane przeciwciał porównano z danymi z naszych wcześniejszych badań, w których zastosowano ten sam test.9, 12, 13, 21, 22 Nadzór nad chorobami bakteriemicznymi u dzieci (w wieku od 0 do 15 lat) nasilił się we wszystkich 25 laboratoriach bakteriologicznych w kraju w 1985 roku 19, 19. Bakteryjne hodowle krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub aspiraty z normalnie sterylnych miejsc ciała przeprowadzono standardowymi metodami. W każdym laboratorium jedna osoba (łącznik) była odpowiedzialna za zgłaszanie inwazyjnych zakażeń H. influenzae typu b telefonicznie do biura badań. Wszystkie szczepy bakterii wyizolowane z krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego lub aspiratów wysłano do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w celu potwierdzenia identyfikacji bakteriologicznej. Ponadto zapisy laboratoryjne z lat 1985-1989 zostały zrewidowane retrospektywnie we wszystkich 25 laboratoriach. Dane te zostały porównane z danymi z prospektywnej ankiety. Odpowiednie dane kliniczne zebrano z rejestrów szpitali pediatrycznych, a status szczepień sprawdzono w aktach dziecięcych ośrodków zdrowia.
Analiza statystyczna
Ochronę przeciwko inwazyjnej inwazyjnej chorobie H. influenzae typu b zapewnianej przez szczepionkę obliczono jako skuteczność ochronną23: skuteczność ochronna = – (szybkość ataku w grupie szczepionek / częstość ataku w grupie kontrolnej) × 100. Przy obliczaniu zasięgu szczepień i współczynników ataku, wzięliśmy pod uwagę fakt, że w ciągu roku liczba dni nieparzystych wynosi o 4 procent więcej niż dni parzyste. Hipoteza, że nie było różnicy między grupą szczepionkową a grupą kontrolną, została przetestowana ze statystyką S = (x1 – x0) 2 / (X1 + x0), gdzie x1 i x0 są liczbami przypadków w dwóch grupach po dostosowaniu w przypadku nierównego rozmiaru grupy, z całkowitą liczbą naprawionych przypadków. Pod hipotezą zerową S ma rozkład chi-kwadrat z stopniem swobody.24 95-procentowy przedział ufności dla skuteczności ochronnej został obliczony na podstawie stosunku średniej dwóch próbek z rozkładem Poissona. Dane dla dzieci, które otrzymały trzy dawki PRP-D (jak również trzy dawki szczepionki DPT i jedną dawkę szczepionki IPV) w grupie szczepionki lub odpowiednie trzy dawki szczepionki DPT i jedną dawkę szczepionki IPV w grupie kontrolnej były kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach skuteczności. Kontynuacja podstawowej serii szczepień składała się z okresu rozpoczynającego się dwa tygodnie po trzecim szczepieniu PRP-D i kończącego się po czwartym szczepieniu DPT i trzecim szczepieniu przeciwko IPV – to jest w wieku od około 7 miesięcy do wieku 24 miesięcy .
Wyniki
Zakres szczepień i wiek szczepień
Spośród 116 149 dzieci urodzonych między października 1985 r. A 31 sierpnia 1987 r. Do badania zakwalifikowano około 114 000: 58 000 w grupie szczepionkowej i 56 000 w grupie kontrolnej
[podobne: endometrium 8mm, gumtree tarnów, hartman opatrunki ]

0 thoughts on “termofory warszawa cd”