Skip to content

Mózgowy metabolizm glukozy u dorosłych z nadpobudliwością początkową wieku dziecięcego cd

2 lata ago

464 words

Zastosowano standardowe instrukcje i procedury testowe, w tym szkolenie przed skanowaniem, aby zapewnić odpowiednie zrozumienie testu przez badanych. Zadanie związane ze skupieniem słuchu zostało wygenerowane komputerowo, dzięki czemu identyczne zadanie zostało przedstawione zarówno pacjentom, jak i kontrolom. Krzywe wejściowe zostały obliczone na podstawie próbek krwi pobranych z cewnika promienio-arterowego. W trakcie badania PET uzyskano 28 obrazów ( plasterków ) dla każdego osobnika, rozpoczynając 5 mm powyżej płaszczyzny równoległej do linii canthomeatal. Przerwa pomiędzy plasterkami wynosiła w przybliżeniu 3,5 mm, a skany uzyskano za pomocą skanera Scanditronix z pełną pół-maksymalną szerokością 5 do 6 mm w rozdzielczości płaskiej. Korekta tłumienia została wykonana za pomocą skanowania transmisji. Specjalnie dopasowany uchwyt z tworzywa sztucznego unieruchamiał głowę fotografowanej osoby. Natychmiast po zakończeniu procedury PET wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o ocenę poziomu lęku podczas zadania uwagi i skanowanie w skali Spielbergera. Nieprzetworzone wartości pikseli przeliczono na metaboliczne dla glukozy. 23, 24 W celu określenia regionalnych wskaźników metabolizmu glukozy, 60 regionów zainteresowania zmierzono w pięciu standardowych płaszczyznach przez dwóch przeszkolonych asystentów badawczych, pracujących niezależnie, którzy nie byli świadomi tożsamości i diagnoza osób, które oceniały. Wyniki określone przez dwóch asystentów badawczych były zasadniczo identyczne, ze średnim współczynnikiem korelacji dla 60 regionów r = 0,95 w grupach kontrolnych i pacjentów. Dlatego prezentowany jest tylko jeden zestaw wartości. Dane dotyczące zmienności test-retest w tomografii emisyjnej pozytronowej dla poszczególnych przedmiotów są niedostępne, ponieważ obawialiśmy się o etykę narażania badanych na dodatkowe promieniowanie.
Przedstawione tutaj globalne wskaźniki metabolizmu glukozy są szacunkami wartości średniej dla metabolizmu glukozy uzyskanego dla wszystkich obszarów kory mózgowej, które badaliśmy. Regionalne wskaźniki metabolizmu glukozy są średnimi znormalizowanych danych dotyczących metabolizmu glukozy uzyskanych dla regionu zainteresowania. Normalizację przeprowadzono przez podzielenie wskaźnika bezwzględnego metabolizmu glukozy osobnika dla regionu zainteresowania przez jego globalny wskaźnik metabolizmu glukozy (region / globalny). Ta procedura jest zasadniczo podobna do metody referencyjnej lub pejzażowej . Została zaprojektowana w celu zminimalizowania wpływu poszczególnych zmian globalnego metabolizmu glukozy na regionalny metabolizm. Wszystkie skany PET (w grupie kontrolnej i pacjenci) uzyskano podczas 36-miesięcznego okresu.
Analiza statystyczna
Użyliśmy niesparowanych t-testów Studenta (nieskorygowanych do liczby porównań) do porównań między kontrolami i pacjentami. Pomimo danych z badania pilotażowego7, które dostarczyło hipotezę a priori, zastosowano dwustronne testy t do oceny zachowawczej dużej liczby zbadanych regionów (n = 60).
Wyniki
Próba
Jak pokazuje Tabela 1, pacjenci byli na ogół z wyższej klasy średniej i mieli minimalne problemy z alkoholem lub prawem. Były one dobrze dopasowane do normalnych kontroli pod względem wieku, IQ, statusu społeczno-ekonomicznego i wykształcenia, chociaż grupa kontrolna obejmowała więcej kobiet niż grupa pacjentów (44 procent vs
[przypisy: olx czerwionka, endometrium 6mm, medycyna pracy książeczka sanepidowska ]

0 thoughts on “Mózgowy metabolizm glukozy u dorosłych z nadpobudliwością początkową wieku dziecięcego cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Opieka nad osobami starszymi[…]