Skip to content

Cyklina E i przeżycie u pacjentów z rakiem piersi cd

2 lata ago

589 words

Równoważne ilości białka z dwóch kontrolnych linii komórkowych (normalne komórki nabłonka sutka i komórki raka sutka) zostały włączone do każdego żelu jako wewnętrzne laboratoryjne standardy. Poziomy białek w Western blotach mierzono przez densytometryczne skanowanie odpowiednich pasm przy użyciu oprogramowania IPLab Gel Gel (Scanalytics). Na podstawie wartości densytometrycznych, ilości cykliny D1, cykliny E o pełnej długości, cykliny E o małej masie cząsteczkowej i całkowitej cykliny E (o pełnej długości i małej masie cząsteczkowej) oceniono jako niskie (mniej niż lub równy poziomowi białka znajdowanemu w prawidłowym nabłonku piersi) lub wysoki (wyższy niż w kontrolach prawidłowych komórek). W szczególności, wartości cykliny E otrzymały wynik 0 do 3 (dla pełnej długości) i 0 do 10 (dla małej masy cząsteczkowej i całkowitej) na podstawie wartości densytometrycznych, a następnie zostały podzielone na dwa skupienia – wysokie i niskie, w porównaniu z wartościami uzyskanymi z prawidłowych tkanek. W przypadku cykliny E o pełnej długości ekspresja była oceniana jako wysoka, jeśli wartość wynosiła co najmniej 0,5 (tj. Była wyższa niż najwyższa wartość dla prawidłowego nabłonka sutka); Zbadano łącznie 14 zdrowych próbek tkanek. W przypadku zarówno niskiej masy cząsteczkowej, jak i całkowitej cykliny E, próbki o wartościach 1,2 lub wyższych zostały sklasyfikowane jako wysokie. Wszystkie kontrole z prawidłową komórką były ujemne dla cykliny D3 i HER-2 / neu. W analizie Western blot wartości densytometryczne dla tych białek podzielono na trzy grupy i oceniono jako ujemne, niskie lub wysokie. Wartości densytometryczne dla aktyny użyto do standaryzacji dla równego obciążenia białkiem w badanych próbkach. Analizę Western blot i punktację wyżej wymienionych markerów biologicznych wykonali badacze, którzy nie byli świadomi wyników pacjentów.
Badania immunohistochemiczne
Podgrupa 256 próbek tkanki guza była dostępna do analizy immunohistochemicznej z użyciem oczyszczonego przez powinowactwo przeciwciała poliklonalnego do cykliny E.5. Użyliśmy C-końcowego peptydu odpowiadającego aminokwasom 381 do 411 cykliny EL16 jako antygenu w oczyszczenie powinowactwa. To przeciwciało poliklonalne jest przeciw temu samemu epitopowi co monoklonalne przeciwciało HE12 i może być stosowane w analizie Western blot do wykrywania izoform cykliny E.5,7,8 o wydłużonej i małej masie cząsteczkowej. Snap-zamrożone tkanki zostały osadzone w Optimal. Temperatura cięcia związku, w przekroju co 5 .m, umieszczona na powlekanych szkiełkach, utrwalona i wybarwiona dla cykliny E, jak opisano powyżej. 22-24 Badano co najmniej dwie reprezentatywne sekcje tkanki od każdego pacjenta z rakiem sutka. Każdy z nich oceniano od 0 do 10 na podstawie intensywności zabarwienia i procentu zabarwienia komórek nowotworowych. W 15 przypadkach zbadano odcinki prawidłowej tkanki wraz z tkanką nowotworową. Wyniki dla normalnej kontroli w komórkach piersi wahały się od 0 do 2. Próbki guza zostały następnie oznaczone jako mające niski poziom cykliny E (mniejszy lub równy poziomowi białka znajdującemu się w normalnym nabłonku piersi, oznaczony jako wynik mniejszy niż lub równy 2) lub wysoki poziom cykliny E (wyższy niż poziom w kontrolach prawidłowych komórek, oznaczony jako wynik większy niż 2). Analizę immunohistochemiczną i punktację przeprowadzono w Quantitative Diagnostic Laboratories przez badacza, który był nieświadomy wyników analizy Western blot i wyników pacjentów.
Analiza statystyczna
Całkowite przeżycie obliczono od daty chirurgicznego wycięcia guza pierwotnego do daty zgonu lub ostatniej obserwacji
[przypisy: prady traberta, leczenie kanałowe kraków, endometrium niejednorodne ]
[więcej w: msw szpital, dyżury aptek brzeg, endometrium niejednorodne ]

0 thoughts on “Cyklina E i przeżycie u pacjentów z rakiem piersi cd”