Skip to content

Ekspresja receptora leukotrienowego na komórkach zapalnych błony śluzowej nosa w zapaleniu nosa i nosów wrażliwym na aspirynę ad 5

2 lata ago

285 words

Dodatnie komórki zostały policzone w całkowitej powierzchni podśluzówki, która została automatycznie zmierzona przez analizator. Liczbę komórek wyrażono na milimetr kwadratowy błony śluzowej nosa. Analiza statystyczna
Wszystkie analizy statystyczne były nieparametryczne. Porównania w obrębie grupy przeprowadzono za pomocą testu rangowanych znaków Wilcoxona, a porównania między grupami przeprowadzono za pomocą testu U Manna-Whitneya. Różnice (dwustronne) uznano za znaczące, gdy wartość P została obliczona na mniej niż 0,05.
Wyniki
Analiza immunohistochemiczna receptorów CysLT1 i LTB4
Rycina 1. Liczba komórek wyrażających marker Leukocyte CD45 (panel A), receptor Cysteinyl Leukotriene CysLT1 (panel B) lub receptor Leukotriene B4 (LTB4) (panel C) w niewrażliwych na aspirynę i aspirynę Wrażliwi pacjenci z przewlekłym zapaleniem nosowo-nosowym. Immunoreaktywne komórki zliczono w próbkach nosowej błony śluzowej nosa od 12 pacjentów nie wrażliwych na aspirynę i 22 pacjentów wrażliwych na aspirynę. Paski pokazują wartości mediany.
Figura 2. Wartości procentowe leukocytów zapalnych CD45 + eksprymujących receptor Cysteinyl Leukotrien CysLT1 (panel A) lub receptor Leukotriene B4 (LTB4) (panel B) u pacjentów nie wrażliwych na aspirynę i wrażliwych na aspirynę pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosowo-nosowym. Immunoreaktywne komórki zliczano w próbkach nosowej błony śluzowej nosa od 12 pacjentów nie wrażliwych na aspirynę i 22 pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę. Paski pokazują wartości mediany.
Całkowita liczba leukocytów CD45 + w błędzie śluzowym nosa nie różniła się istotnie pomiędzy pacjentami wrażliwymi na aspirynę i nie wrażliwymi na aspirynę (P = 0,16) (Figura 1A). Liczba nosowych komórek podśluzówkowych wyrażających receptor CysLT1 była wyższa w grupie wrażliwej na kwas acetylosalicylowy niż w grupie nie wrażliwej na aspirynę (mediana, 542 komórek na milimetr kwadratowy [zakres, 148 do 1390] vs. 116 komórek na milimetr kwadratowy [ zakres od 40 do 259], p <0,001), chociaż występowało pewne pokrywanie się (figura 1B). Przeciwnie, liczba komórek wyrażających receptor LTB4 nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami (P = 0,76) (Figura 1C). Odsetek leukocytów CD45 + wyrażających receptor CysLT1 był istotnie wyższy u pacjentów wrażliwych na aspirynę niż u pacjentów nie wrażliwych na aspirynę (25 procent leukocytów CD45 + [zakres od 4 do 50] w porównaniu z 5 procentami leukocytów CD45 + [zakres, 2 do 11], P <0,001) (Figura 2A); procent leukocytów wyrażających receptor LTB4 nie różnił się istotnie pomiędzy grupami (P = 0,19) (Figura 2B).
Fenotypy komórek eksprymujących receptor CysLT1 lub LTB4
Tabela 1. Tabela 1. Wartości procentowe receptorów Leukocytów znakujących receptory CysLT1 i LTB4, które znakują fenotypowe markery Leukocytów w błonie śluzowej nosa wrażliwych na aspirynę i nie wrażliwych na aspirynę pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosowo-nosowym. Proporcje komórek wyrażających receptor CysLT1 lub LTB4, które były uwzględniane przez makrofagi, komórki T, eozynofile, neutrofile i komórki tuczne, były podobne u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i wrażliwych na aspirynę (Tabela 1).
Wpływ lizyny Aspiryna lub placebo na liczby komórek wyrażających receptory CysLT1 i LTB4
Wystąpiło bardzo niewiele łagodnych reakcji wymagających leczenia przeciwhistaminowego i brak poważnych reakcji podczas dwóch tygodni leczenia lub sześciu miesięcy leczenia aspiryną lizynową lub placebo
[podobne: co potrzebne do lekarza medycyny pracy, leczenie kanałowe kraków, dermatolog warszawa nfz ]
[więcej w: sonoforeza przeciwwskazania, gumtree nowy sącz, olx orzesze ]

0 thoughts on “Ekspresja receptora leukotrienowego na komórkach zapalnych błony śluzowej nosa w zapaleniu nosa i nosów wrażliwym na aspirynę ad 5”